โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
.
จิดาภา โพระดก
แอดมินโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

รัชนี ศรีวงศ์รัตน์
โรงเรียนบ้านหนองกลางพง
สุมาลี พันธุ์คง
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ลัดดา ศรีสดใส
โรงเรียนบ้านกลอนโด
รุ่งทิวา ขยันทำ
โรงเรียนบ้านท่าแย้
พันธ์ตะวัน จันทร์เพชร
โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลกาญจนบุรี
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 75 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
4 คน
จำนวนข้าราชการครู 
72 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
4 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
7 คน
อื่น ๆ 
50 คน
รวม 
137 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.10%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลกาญจนบุรี ,

ภาพโรงเรียน

 


รพีพร สิงห์เจริญ
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 1

สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนบ้านในหยง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดงยาง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดหัวนา
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net