โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
แอดมินโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา

โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา
โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โพธิ์ตากวิทยา
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   ม.10บ้านโพธิ์ตาก ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 0 งาน 32 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย-ประถม
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.10บ้านโพธิ์ตาก ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 5 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 96.86%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน โพธิ์ตากวิทยา 16.526573 , 102.546553

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกคอน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านท้องนายปาน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net