โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
ฐิติมา ธรรมะเก่
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด

อภิญญา แสนวิชัย
โรงเรียนบ้านไก่นา
ชญานิษฐ์ มูลมณี
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
กำไลทอง ชุมยางสิม
โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
กัลยา พลายบัว
โรงเรียนบ้านม่วง
ทัศนวรรณ พรมโคตร
โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   1 หมู่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองเซียงซุย
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
21 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 5.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด ,

ภาพโรงเรียน

 


เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านเตรียม
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net