โรงเรียนบ้านโพธิ์เอน
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
อัจฉรา พงษ์พรต
แอดมินโรงเรียนบ้านโพธิ์เอน

สาวิตรี จีนด้วง
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สมบูรณ์ พัวอุดมเจริญ
โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม
อำนวย บุญลือ
โรงเรียนบ้านคลองยาง
อาทิ ผ่องใส
โรงเรียนบ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร)
ธนพรรณ สิงห์คำโล
โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพธิ์เอน
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ที่อยู่    223 ม.4 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    223 ม.4 ต.เทพนิมิต อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโพธิ์เอน ,

ภาพโรงเรียน

 


ชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 2

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียน นิคมสร้างตนเอง 1
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net