โรงเรียนบ้านโคกท่า
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
รัชดาภรณ์ ซอสูงเนิน
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกท่า

จารุณี คงศิริ
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
ลักคณา หาญอาษา
โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
กำไลทอง ชุมยางสิม
โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
จักรพันธ์ กองจันทร์
โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
วัชราภรณ์ มาสิง
โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกท่า
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 11 ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 2 งาน 37 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 11 บ้านโคกท่า ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 5.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโคกท่า ,

ภาพโรงเรียน

 


เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านประสุข
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านไดชุมแสง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียง
สพป.ระนอง


Powered By www.thaieducation.net