โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
จันทร์ประภา ผลประพฤติ
แอดมินโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

วรรณา ธัญญพืช
โรงเรียนวัดวังหิน
อุบล เปลี่ยนไธสง
โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลบ้านหนองคล้า
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   239หมู่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   239 หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
37 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
43 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไทร
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยโป้
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net