โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
ฑาริกา สามล
แอดมินโรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา

บุญญารัตน์ เจริญปิติยาพร
โรงเรียนบ้านสามเรือน
สมบูรณ์ พัวอุดมเจริญ
โรงเรียนบ้านวังน้ำซึม
ฑาริกา สามล
โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา
เทพประทาน มระกรณ์
โรงเรียนบ้านคลองพลูประชาสรรค์
ณธีร์รัตน์ เมฆสิงห์
โรงเรียนบ้านสระตาพรม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านวังน้ำพัฒนา
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ที่อยู่   26 หมู่ 10 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
28 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   26 หมู่ 10 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านวังน้ำพัฒนา 16.03055 , 99.45447

ภาพโรงเรียน

 


ชนม์ปกรณ์ เพ็งศิริ
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 2

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดดอนตาล
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านกุยเหนือ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


Powered By www.thaieducation.net