โรงเรียนบ้านท่านุ่น
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
ภัทรวดี ศรีอร่าม
แอดมินโรงเรียนบ้านท่านุ่น

ณัฐกานต์ สุขช่วง
โรงเรียนบ้านเขาล่อม
จิตรลดา จุลนวล
โรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง
สมใจ เอี่ยนเล่ง
โรงเรียนบ้านเขาทอง
นีรนุช หมั่นเพียร
โรงเรียนบ้านลิกี
เสาดะห์ ขุนหลำ
โรงเรียนบ้านทุ่งครก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านท่านุ่น
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   126 หมู่ 4 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3-5 ปี, ประถม 6-12 ปี
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านท่านุ่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านท่านุ่น ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองโดน
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองยู
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดประชุมสงฆ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net