โรงเรียนบ้านโนนลาน
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
อานนท์ พินวนนอก
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนลาน

กิรนันท์ ขุนทิพย์ทอง
โรงเรียน บ้านโคกล่าม
พัทรภรณ์ เครื่องจำปา
โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
รัชดาภรณ์ ซอสูงเนิน
โรงเรียนบ้านโคกท่า
ธัญชนก ประโพทัง
โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร
สรญา แมนเมือง
โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนลาน
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านโนนลาน หมู่ที่4 บ้านโนนลาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 บ้านบ้านโนนลาน ตำบล : บ้านค้อ อำเภอ : เมืองขอนแก่น จังหวัด : ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ : 40000 โทรศัพท์ : 0818721936 086579341
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 5.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโนนลาน ,

ภาพโรงเรียน

 


เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านฝ่ายท่า
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net