โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
สิริกร ศรีษะโคตร
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา

ศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
วัฒนา แก้วกัลยา
โรงเรียนบ้านเหล่านางาม
วิลาวัลย์ ไชยศรี
โรงเรียนบ้านป่าส่าน
ศิริณา วงษาเนาว์
โรงเรียนบ้านดงกลาง
สุมลทรา แสนเมือง
โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยเตยพัฒนา
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   ม.16 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 3 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.16 ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 5.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านห้วยเตยพัฒนา ,

ภาพโรงเรียน

 


เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านโนนแต้
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองไส
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2


Powered By www.thaieducation.net