โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
วิไลวรรณ พุกทอง
แอดมินโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น

ศศิกานต์ อุตถา
โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
กิรนันท์ ขุนทิพย์ทอง
โรงเรียน บ้านโคกล่าม
มัตติกา จุเมือง
โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์
สุดารัตน์ ศรีไสว
โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
มัชฌิมา ทาเภา
โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อนุบาลขอนแก่น
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 13 บ้านเทศบาล ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
4 คน
จำนวนข้าราชการครู 
138 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
86 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
228 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ขอนแก่น เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 5.32%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อนุบาลขอนแก่น ,

ภาพโรงเรียน

 


เจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1

สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านคลองอุดม
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net