โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
ยุพา สุ่มทรัพย์
แอดมินโรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี

เกศรา กมลเวชช์
โรงเรียนบ้านโนนสมอ
ณิชนันทน์ บุญรัตน์
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
ชุลีพร รัตนวรกันต์
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร
ฉัตรกาญจน์ เรืองศิรรักษ์
โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง
เมธาพร เจนจบ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสุรเดชสามัคคี
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่   14 หมู่12ต.หนองหลวงอ.ลานกระบือจ.กำแพงเพชร62170
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 -ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   14หมู่12 ต.หนองหลวงอ.ลานกระบือจ.กำแพงเพชร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 84.07%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 42.52%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านสุรเดชสามัคคี ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาศ รามสูต
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วย
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net