โรงเรียนบ้านคลองรั้ว
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
ญาณิศา มารถโอสถ
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองรั้ว

อติชาต ประทีป ณ ถลาง
โรงเรียนบ้านทับพล
กาญจนา บุญยารุณ
โรงเรียนบ้านห้วยสาร
อุไรวรรณ เพ็ชรรัตน์
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
จันทวรรณ พลวัฒน์
โรงเรียนบ้านลำทับ
ติชิลา หีมหมีน
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองรั้ว
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   170 ม.1 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   170 หมู่1 ตำบลตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองรั้ว ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านพอแดง
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดวังหิน
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านคกเว้า
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดหวัง
สพป.พัทลุง เขต 2


Powered By www.thaieducation.net