โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
ศิลาพร จำปารัตน์
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์

ชุลีพร รัตนวรกันต์
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร
ดวงเดือน มีขันหมาก
โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
ยุพา สุ่มทรัพย์
โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี
ฉัฐณิกาญจน์ ทวนธง
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
ศิลาพร จำปารัตน์
โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาสว่างอารมณ์
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่   126 หมู่ 9 ถ.วังประจบ-พรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
30 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   126 หมู่ 9 ถ.วังประจบ-พรานกระต่าย ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
16 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
20 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 84.07%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 42.52%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเขาสว่างอารมณ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาศ รามสูต
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนบ้านสังข์ทอง
สพป.จันทบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net