โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
ขวัญตา จันทโรจน์
แอดมินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2

จิรา ศรีเทพ
โรงเรียนวัดภูมิบรรพต
พิณนภัส เรืองทองเมือง
โรงเรียนบ้านนาพรุ
รุจิรา ท่องเที่ยว
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว
สารี วงศ์ ณ ศรี
โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123
สุชาอร สีคง
โรงเรียนบ้านอ่าวนาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ราชประชานุเคราะห์2
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   281 ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ปฐมวัย - มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.5 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
34 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
40 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ราชประชานุเคราะห์2 ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนวัดท่าดินแดง
สพป.พัทลุง เขต 2

โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านขอนแป้น
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net