โรงเรียนบ้านตอรัง
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
นางสาวขนิษฐา รัตนประทุม
แอดมินโรงเรียนบ้านตอรัง

เยาวนาถ จุ่นทอง
โรงเรียนบ้านโนนโก
ภัทรวดี อินทะสี
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ
เสาวรส สมัครธัญญกิจ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
มลฑาทิพย์ เบ้าใหญ่
โรงเรียนบ้านแม่บัว
วรากร น้ำเงินสกุลณี
โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านตอรัง
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่   181 หมู่ 5 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   181 หมู่ 5 ตำบลหนองแม่แตง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 84.07%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 42.65%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านตอรัง ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาศ รามสูต
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแหน
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนบ้านสวยหลง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสามแพรก
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net