โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
สำเนียง ศิริบุตร
แอดมินโรงเรียนบ้านจิกคันช้อน

นริศรา ลีลา
โรงเรียนบ้านเนินกรอย
สุวิท บู่สี
โรงเรียนบ้านลานไผ่
ฉัฐณิกาญจน์ ทวนธง
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว
ปภาวรินทร์ อินทรชิต
โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา
กชวรา มณีรุ้ง
โรงเรียนบ้านบึงกระดาน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านจิกคันช้อน
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่   ม.3 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 9 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.3 ต.หนองทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 62150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 86.15%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 72.92%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านจิกคันช้อน ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาศ รามสูต
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนบ้านป่าปอ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนแม่สานสามัคคี
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดโคกสุก
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net