โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
ธีระสันต์ อยู่ยอด
แอดมินโรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)

สำเนียง ศิริบุตร
โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน
ภมรรัตน์ อินไผ่
โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง
จิรพรรณ ราชบุรี
โรงเรียนบ้านหนองแขม
ทศิริญญ์ ศรีงาม
โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์
ธัญทรัตน์ บัวแย้ม
โรงเรียนบ้านหนองปากดง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่    บ้านน้ำดิบ หมู่ 8 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 93.10%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาศ รามสูต
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนบ้านชมน้อย
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านสบหนอง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านบ่อเตย
สพป.สงขลา เขต 3


Powered By www.thaieducation.net