โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
ธันยพร นิ่มช้ำ
แอดมินโรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)

จุฑารัตน์ พูลนุช
โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
ปิยวรรณ พงษ์พิทักษ์
โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
รับขวัญ ภาคภูมิ
โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง
ภัทรวดี อินทะสี
โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ
สาลี่ เงินฉลาด
โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 2 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมูที่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 84.07%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 42.52%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาศ รามสูต
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านดงหวาย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net