โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
ประจักษ์ ปิ่นจุไร
แอดมินโรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์

ทิพวรรณ เพื่อวงษ์
โรงเรียนบ้านวังชมภู
ศิลาพร จำปารัตน์
โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์
ทวีศักดิ์ สินศรานนท์
โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง
จินตนา เย็นศรี
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย
ธันยพร นิ่มช้ำ
โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบ่อตาโพธิ์
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 10 บ้านบ่อตาโพธิ์ ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่10 บ้านบ่อตาโพธิ์ ต.เทพนคร อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
4 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 86.15%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 72.92%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านบ่อตาโพธิ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาศ รามสูต
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนบ้านจมื่น
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดสมัยคงคา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านจันอุย
สพป.กาญจนบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net