โรงเรียนบ้านไทรย้อย
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
ชวรัฐ สุทธะมุสิก
แอดมินโรงเรียนบ้านไทรย้อย

ทิวา เมืองหลวง
โรงเรียนบ้านวังชะโอน
ณิชนันทน์ บุญรัตน์
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
เมธาพร เจนจบ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
ราณี ห่านจุ่น
โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร
เครือทิพย์ จันทรเขตต์
โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไทรย้อย
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 7 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 2 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 7 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 84.07%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 42.52%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านไทรย้อย ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาศ รามสูต
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านน้อย
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net