โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
วิรินทร์ธิณี พิริยะพันธุ์
แอดมินโรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)

ดอกอ้อ วิลันดร
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
กิตติมา บุญเอี่ยม
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา
สุพิชญา กันทะวงค์
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
ณิชนันทน์ บุญรัตน์
โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย
สุธาสินี ดีนุช
โรงเรียนบ้านโนนม่วง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 86.15%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 72.92%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาศ รามสูต
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านนิบง
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net