โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา
จังหวัดกำแพงเพชร...กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก
.
ตะวัน บุญศรี
แอดมินโรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา

ศรีสุลักษณ์ พละทรัพย์
โรงเรียนบ้านไทยทวี
จารุวรรณ เคลือบวัง
โรงเรียนบ้านทุ่งสวน
นางสาวขนิษฐา รัตนประทุม
โรงเรียนบ้านตอรัง
เมธาพร เจนจบ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
สุภาวดี เริงชัยภูมิ
โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโพธิ์พัฒนา
สังกัด   สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ที่อยู่   89 หมู่ 9 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 2 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   89 หมู่ 9 ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 84.07%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 42.65%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านโพธิ์พัฒนา ,

ภาพโรงเรียน

 


จุฑามาศ รามสูต
แอดมินเขต สพป.กำแพงเพชร เขต 1

สพป.กำแพงเพชร เขต 1
สพป.กำแพงเพชร เขต 2

โรงเรียนบ้านสองคอน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net