โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
สิริขวัญ ขมวดทรัพย์
แอดมินโรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ

ยุพาภรณ์ พิมพ์ปัจฉิม
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
รุ่งนภา พาจันดี
โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง
ญาณิศา อบเชย
โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง
จิระนันท์ ผาจวง
โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้
สมพิศ ภักดีกุล
โรงเรียนบ้านดู่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านยามกาโนนคำ
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ ๙ บ้านยามกาน้อย ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
20 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล๑ ๓ ขวบ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ ๙ บ้านยามกาน้อย ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านยามกาโนนคำ 17.761069 , 102.890452

ภาพโรงเรียน

 


สุมาลี ผึ่งฉิมพลี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 1

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านแม่เทิน
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net