โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
วัชรินทร์ ไชยคำจันทร์
แอดมินโรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง

ทองพูน ขันซ้าย
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
อรสา สีหอมกลิ่น
โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา
บานเย็น แสงจันทร์
โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม
ณัฐิยา เจิมรังษี
โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี
ทองเทียม ศรีสร้างคอม
โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหมูม่นโพนสว่าง
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 1
ที่อยู่    หมู่4 บ้านโพน ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
58 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่4 บ้านโพน ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
11 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหมูม่นโพนสว่าง 17.668887 , 102.816022

ภาพโรงเรียน

 


สุมาลี ผึ่งฉิมพลี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 1

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนวัดบางชัน
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนลําสนุ่น
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net