โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว หน้าหลัก หน้าสพป.อุดรธานี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
กัลยา ผาจวง
แอดมินโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว

อารมณ์ พวงระย้า
โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม)
สุจิตตรา นิลทะละ
โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสังซาวังน้ำขาว
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 8 บ้านสังซา ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 8 บ้านสังซา ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว ,
5 Terre
สุมาลี ผึ่งฉิมพลี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 1


สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านซอย 10
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านจบก
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

Powered By www.thaieducation.net