โรงเรียนบ้านนาดี
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
อัญชิตรา ระวาดชิด
แอดมินโรงเรียนบ้านนาดี

โยธิน หงษ์สาหัด
โรงเรียนบ้านไชยฟอง
ทิพยวรรณ หารคุโน
โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน
สิริพร ศรีหาใต้
โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
ดอกมะลิ ทีภูงา
โรงเรียนชุมชนหนองแสง
อารยา แสนเทพ
โรงเรียนชุมชนสามพร้าว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาดี
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 1
ที่อยู่   โรงเรียนบ้านนาดี หมู่ที่4 ตำบลเชียงหวาว อำเภเพ็ญ. จังหวัดอุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
24 ไร่ 4 งาน 99 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านนาดี. หมู่4. ตำบลเชียงหวาง อำเภเพ็ญ. อุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 76.82%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาดี ,

ภาพโรงเรียน

 


สุมาลี ผึ่งฉิมพลี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 1

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านห้วยด่าน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนหนองกุงวันชาติ
สพป.นครราชสีมา เขต 7

โรงเรียนบ้านคลองอุดม
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net