โรงเรียนบ้านหนองตุ
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
อำพร พรหมดีสาร
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองตุ

ปัญญา ศรีรักษา
โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง
พิศวาส อมรสิน
โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง
จิราวรรณ สมบูรณ์
โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์
ทองพูน ขันซ้าย
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1
ทิพยวรรณ หารคุโน
โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองตุ
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 1
ที่อยู่   79/10 หมู่ที่ 2 ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
19 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   79/10 หมู่ที่ 2 ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
2 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.อุดรธานี เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 99.09%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองตุ 17.392395 , 102.824568

ภาพโรงเรียน

 


สุมาลี ผึ่งฉิมพลี
แอดมินเขต สพป.อุดรธานี เขต 1

สพป.อุดรธานี เขต 1
สพป.อุดรธานี เขต 2
สพป.อุดรธานี เขต 3
สพป.อุดรธานี เขต 4

โรงเรียนบ้านทรายทอง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดชลคราม
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net