โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน
จังหวัดอุดรธานี...หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี ธานีผ้าหมี่ขิ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน

โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก
โรงเรียนบ้านนาเยีย
โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง
โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา
โรงเรียนบ้านพรานเหมือน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านอี่เลี่ยน
สังกัด   สพป.อุดรธานี เขต 1
ที่อยู่   หมู่ที่ 5 บ้านอี่เลี่ยน ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 0 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ