โรงเรียนบ้านคลองพระยา
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
ยุวดี ศีลภัย
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองพระยา

เคียงจิตต์ นาคะวิสุทธิ์
โรงเรียนบ้านเกาะไทร(เหนือคลอง)
หนึ่งฤทัย นวลแป้น
โรงเรียนบ้านควนม่วง
ไรนิง บือราแง
โรงเรียนวัดเกาะลันตา
จิราวรรณ เจียวก๊ก
โรงเรียนบ้านควนนกหว้า
อรวรรณ ดาบแสงทอง
โรงเรียนบ้านควนกลาง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองพระยา
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   ม.4 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.4 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองพระยา ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดมะปราง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net