โรงเรียนวัดนทีมุขาราม
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
จุฑารัตน์ สุขสวัสดิ์
แอดมินโรงเรียนวัดนทีมุขาราม

สาโรจน์ สันติเพชร
โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี
สุชิรา ทุ่งคาใน
โรงเรียนบ้านบางเจริญ
สมศรี ทองหอม
โรงเรียนบ้านหินราว
พรพิมล รักษากิจ
โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44
อติชาต ประทีป ณ ถลาง
โรงเรียนบ้านทับพล

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดนทีมุขาราม
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   หมู่1 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อ.ปลายพระยา จ.กระบี่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดนทีมุขาราม ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนวัดนารายณิการาม
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนประชาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net