โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
ศศินภา เจะเตะ
แอดมินโรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ

ชญานุช อมรโสดากุล
โรงเรียนบ้านโคกกลาง
บุษรินทร์ ช่างสนั่น
โรงเรียนบ้านคลองหวายเล็ก
ชมัยภรณ์ หมัดเหล๊าะ
โรงเรียนบ้านเสม็ดจวน
อริสรา ชุมชวด
โรงเรียนบ้านหลังสอด
นพพร เศวตเวช
โรงเรียนบ้านคลองแรด(อ่าวลึก)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สหกรณ์ประชาอุทิศ
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   หมู่ที่ 6 บ้านสหกรณ์ ตำบล : คีรีวง อำเภอ : ปลายพระยา จังหวัด : กระบี่ รหัสไปรษณีย์ : 81160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 6 บ้านสหกรณ์ ตำบล : คีรีวง อำเภอ : ปลายพระยา จังหวัด : กระบี่ รหัสไปรษณีย์ : 81160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
1 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
1 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สหกรณ์ประชาอุทิศ ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนวัดหนองแขม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนอ่าวกะพ้อ
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
สพป.สระบุรี เขต 2


Powered By www.thaieducation.net