โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
ชชลณ์ คำหนูไทย
แอดมินโรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)

สุภณิดา ศรีวงศ์แสง
โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม
ครองขวัญ อารามพงษ์
โรงเรียนบ้านโพนแพง
อาริยา กรรณิการ์
โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์
จิรภา แสนณรงค์
โรงเรียนบ้านกกตาล
วลัยภรณ์ วิศรียา
โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
0 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) ,

ภาพโรงเรียน

 


แอนนา ปัทมารัง
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองยู
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านบายอ
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านผือ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านปะแต
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net