โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
มะลิวัลย์ ไพรสณฑ์
แอดมินโรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล

สุกิจ คนซื่อ
โรงเรียนบ้านนาวี
นิรวัลย์ ปะมาคะเต
โรงเรียนบ้านวังเวียง
รัชนีเพ็ญ ไทยแท้
โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง
ทศพร ประมายะยัง
โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)
วัชรพงษ์ อินทพรม
โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านใหม่ชัยมงคล
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 8 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
28 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 8 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2558
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านใหม่ชัยมงคล ,

ภาพโรงเรียน

 


แอนนา ปัทมารัง
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองนาใน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนวัดควนชม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

โรงเรียนบ้านน้ำลอด
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนคลองพระอุดม
สพป.ปทุมธานี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net