โรงเรียนบ้านควนโอ
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
ธนวัฒน์ ช่วยพัทลุง
แอดมินโรงเรียนบ้านควนโอ

นลินี เพ็ชรเครือ
โรงเรียนบ้านห้วยยูง
ไพรัช บุญเดช
โรงเรียนบ้านย่านอุดม
สวิชญา ผลทวี
โรงเรียนวัดบางเหลียว
รำไพพรรณ จันทร์อินทร์
โรงเรียนทุ่งต้นปีก
เบญจวรรณ มณีหลำสะ
โรงเรียนบ้านโคกยูง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านควนโอ
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   ม.5 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2 ถึง ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.5 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
6 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านควนโอ ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net