โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
อนงรัก ญาติสังกัด
แอดมินโรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง

วิไลพร วงศ์วิเศษ
โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา
ธิติมา ยาดี
โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี
ขวัญ ชื่นชม
โรงเรียนบ้านผึ้ง
ธีระเดช จิตจักร
โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร
บัวพันธ์ โชติจำลอง
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่อยู่   129 ม.6 ต.กุดปลาค้าว อ.เขาวง จ.กาฬสินธิ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
26 ไร่ 3 งาน 4 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 3 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   129 ม.2 ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
28 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง ,

ภาพโรงเรียน

 


แอนนา ปัทมารัง
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านตึ๊ด
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านหินฮาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1


Powered By www.thaieducation.net