โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
รุ่งฟ้า แสงบุตร
แอดมินโรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์

นฤมล ศรีหาคลัง
โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์
วราภรณ์ พลนาคู
โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
อรพิมพ์ วงศ์เพชรชัย
โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม
กรองแก้ว เสนาจิตร
โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
จันทร์เพ็ญ สำราญรักษ์
โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ดงเหนือประชาสรรค์
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ 9 ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 2 งาน 66 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-3,ประถม 1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ดงเหนือประชาสรรค์ 16.62516 , 104.019541

ภาพโรงเรียน

 


แอนนา ปัทมารัง
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านหงษาวดี
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านกระสัง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net