โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
สุพัตรา สนธิรักษ์
แอดมินโรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์

วิสุทัศ ยงพฤกษา
โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา
ธิดาวัณย์ โคตรคำ
โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
สุณี คุณสุทธิ์
โรงเรียนบ้านห้วยฝา
วิไล อ่อนธรรมา
โรงเรียนหนองบัวนอก
วิยะดา พรมคำบุตร
โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   หนองห้างฉวีวิทย์
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่อยู่   ม.1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
9 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.1 ต.หนองห้าง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน หนองห้างฉวีวิทย์ ,

ภาพโรงเรียน

 


แอนนา ปัทมารัง
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนวัดดงชะพลู
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านคลองน้อย
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านคอแลน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5


Powered By www.thaieducation.net