โรงเรียนสามัคคีบัวขาว
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
จิรวรรณ แสงชมภู
แอดมินโรงเรียนสามัคคีบัวขาว

ภิญญาภัทร จรุณราช
โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง
พลอย จันนามิตร์
โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา
ลาวดี รัตนศรี
โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์
มาลากูล ไชยสะอาด
โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
รุ่งฟ้า แสงบุตร
โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สามัคคีบัวขาว
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่อยู่   หมู่ที่ 12 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สามัคคีบัวขาว ,

ภาพโรงเรียน

 


แอนนา ปัทมารัง
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนวัดในกลาง
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดนาบุญ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านนา
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ
สพป.พิจิตร เขต 1


Powered By www.thaieducation.net