โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
มัชฌิมา มาตผุด
แอดมินโรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง

สุนิษา คนสัตย์
โรงเรียนบ้านนาคู
แว่นทิพย์ ไกยวรรณ์
โรงเรียนบ้านกลาง
พิสมัย ปัตบุตร
โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)
ธิดาวัณย์ โคตรคำ
โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์
ทศพร ประมายะยัง
โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บอนเขียวราษฎร์บำรุง
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ที่อยู่   บ้านบอนเขียว หมู่ 13 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
13 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านบอนเขียว หมู่ 13 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บอนเขียวราษฎร์บำรุง 16.520081 , 103.956696

ภาพโรงเรียน

 


แอนนา ปัทมารัง
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านนาแฝก
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านสายตรี 9
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านสามแพรก
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net