โรงเรียนบ้านเขางาม
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
วันวิสา อุมาสะ
แอดมินโรงเรียนบ้านเขางาม

สมศักดิ์ โคจีจุล
โรงเรียนบ้านคลองหิน(เกาะลันตา)
สุนิศา ชูสว่าง
โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม)
อำพร ไหวพริบ
โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม
รัชมณี ดวงจิตร
โรงเรียนบ้านบกห้อง
จินดา จิตรรักษ์
โรงเรียนบ้านดินแดง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขางาม
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   หมู่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
150 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้น ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   อำเภออ่าวลึก
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.46%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 58.29%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านเขางาม 8.351488 , 98.786643

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนสันโป่งวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านเปือย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดมะปราง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1


Powered By www.thaieducation.net