โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
ไพเราะ ภูมิสายดอน
แอดมินโรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง

ประไพศรี ภูเนตร
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม
พงษ์สิทธิ์ พิณพงษ์
โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
สุภัทร์ บุตรชา
โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์
ชณัชชา ภูช่างทอง
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ณัฐวุฒิ ใจแน่น
โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ที่อยู่   บ้านหนองกุงเผือก หมู่ที่ 3 ต.ลำหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
28 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง ,

ภาพโรงเรียน

 


วรรณภา ศรีหะสุทธิ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนวัดโบราณหลวง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองไห
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดศรีวิชัย
สพป.ชัยนาท


Powered By www.thaieducation.net