โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
เจียราณี ชัยสุวรัตน์
แอดมินโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2

อารีย์ ดำรงอ่องตระกูล
โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์
อำพร ไหวพริบ
โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม
พยอม ปัญโญ
โรงเรียนบ้านโคกยอ
ชิตนภัส แซ่เอี้ยว
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑
พรทิวา ศรีงาม
โรงเรียนวัดช่องแบก

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่    หมู่ที่ 1 บ้านควนเคียนทอง ตำบล : คลองยา อำเภอ : อ่าวลึก จังหวัด : กระบี่ รหัสไปรษณีย์ : 81110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับชั้นประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    หมู่ที่ 1 บ้านควนเคียนทอง ตำบล : คลองยา อำเภอ : อ่าวลึก จังหวัด : กระบี่ รหัสไปรษณีย์ : 81110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา


Powered By www.thaieducation.net