โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)

โรงเรียนบ้านบางเหรียง
โรงเรียนบ้านดินแดงน้อย
โรงเรียนบ้านเขาตั้ง
โรงเรียนบ้านคลองกำ
โรงเรียนบ้านคลองแห้ง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี)
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   29/8 ม.3 ต.คลองยา อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
35 ไร่ 0 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลคลองยา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.46%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 75.71%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) 8.249979 , 99.240973

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านดงเมย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดบ้านใหม่
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านนิบง
สพป.ยะลา เขต 2


Powered By www.thaieducation.net