โรงเรียนวัดไพรสณฑ์
จังหวัดกระบี่...กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม งามหาดทราย ใต้ทะเ
.
มนัสวี อ่อนคง
แอดมินโรงเรียนวัดไพรสณฑ์

ฮาสเมาะ ย่าปรัง
โรงเรียนบ้านพระแอะ
ชิตนภัส แซ่เอี้ยว
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑
ดาวใจ ทองมี
โรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ
อรวรรณ ชูทอง
โรงเรียนบ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่
ฉลวย ขำทอง
โรงเรียนบ้านคลองไคร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดไพรสณฑ์
สังกัด   สพป.กระบี่
ที่อยู่   หมู่ที่ 3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
มีพื้นที่ทั้งหมด 
42 ไร่ 0 งาน 11 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล และประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กระบี่ & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.22%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 56.64%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน วัดไพรสณฑ์ ,

ภาพโรงเรียน

 


พรทิพย์ ถิ่นหนองจิก
แอดมินเขต สพป.กระบี่

สพป.กระบี่

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านตายอย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านจาร
สพป.สกลนคร เขต 3


Powered By www.thaieducation.net