โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
กชพรรรณ บริสุทธิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

สุชาดา พัศดร
โรงเรียนด่านใต้วิทยา
พนิดา อรรคอำนวย
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
จรรยา ทองขวัญ
โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
เพ็ญประภา จำปาไชย
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
กฤตญกร ผ่านสำแดง
โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาวิทยาคม
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 1 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านนาวิทยาคม 16.474362 , 103.628479

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองแค
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
สพป.ชัยภูมิ เขต 2


Powered By www.thaieducation.net