โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
แอดมินโรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)

โรงเรียนบ้านห้วยแสง
โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง
โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก
โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา
โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   บ้านโนนกกจิก ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ชั้นประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนกกจิก ตำบลดงพยุง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
1 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 16.525067 , 103.679526

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านอุมุง
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านบ่อดาน
สพป.พังงา

โรงเรียนสามัคคีวิทยา
สพป.สุโขทัย เขต 2


Powered By www.thaieducation.net