โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
อนุรักษ์ ภูเต้าสูง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่

พรชนก สายสินธ์ุ
โรงเรียนบ้านกุดแห่
พรพรรณ สุดชารี
โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์
สุทิศา เลื่องลือ
โรงเรียนโคกกลางวิทยา
วุฒิกุล ศรีชะตา
โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์
ดวงเนตร ลีกุล
โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองกุงใหญ่
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
มีพื้นที่ทั้งหมด 
21 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 1 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
3 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
22 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน บ้านหนองกุงใหญ่ 16.883799 , 103.495773

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแท่น
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว
สพป.สกลนคร เขต 2


Powered By www.thaieducation.net