โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
รัตนา โสวงษ์
แอดมินโรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา

สุภัค สาระพันธ์
โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา
สนทนา คำภาบุตร
โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์)
ทองอินทร์ ภารประดิษฐ์
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม
วนิดา ภูอุธา
โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ)
จุไร ผลรุ่ง
โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ก่อนประถมศึกษา(ชั้นอนุบาล 2 -3 ) ระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6ป
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ที่ 4 บ้านโนนป่างิ้ว ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 16.708375 , 103.516084

ภาพโรงเรียน

 


อิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์
แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านยางใหญ่
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดสหราษฏร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง)
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านสระจันทอง
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง
สพป.น่าน เขต 2


Powered By www.thaieducation.net