โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
จังหวัดกาฬสินธุ์...เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร
.
แอดมินโรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา

โรงเรียนบ้านหนองม่วง
โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา
โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย)
โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน
โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
สังกัด   สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ที่อยู่   บ้านเลขที่ 9 หมู่ 6 บ้านโคกศาลาทอง ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
47 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโคกศาลาทอง ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 9.80%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 16.67267 , 103.545386

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน
สพป.พิษณุโลก เขต 3

โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม
สพป.ปทุมธานี เขต 2

โรงเรียนวัดหนองสังข์ทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3


Powered By www.thaieducation.net